Almette

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Almette.pl

Ochrona praw, w tym prawa do prywatności osób korzystających, dalej Użytkownicy, z serwisu Almette.pl, dalej Serwis, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by Użytkownicy Serwisu mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowując najwyższą staranność, zagwarantujemy, by Serwis prowadzony był zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Serwis prowadzony jest na zlecenie Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000106528, NIP 5660013371, REGON 130158192.

W ramach prowadzenia Serwisu zbierane są informacje pomagające dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników, w tym poprzez stosowanie plików cookies (więcej na ten temat w zakładce Pliki cookies). Wszelkie dane lub informacje (w tym dotyczące adresu IP) będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, do celów administrowania Serwisem oraz korzystania z Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź innym osobom trzecim, które będą uprawnione do żądania udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W ramach Serwisu podejmowane będą działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub danych, poprzez środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczących podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze.

Bądź z nami blisko tam, gdzie tego chcesz: